UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UPADŁOŚCI. KORZYŚCI DLA DŁUŻNIKA. SKUTKI DLA WIERZYCIELI.

Na wstępie wyjaśnić trzeba co należy rozumieć pod pojęciami konsumenta, dłużnika i wierzyciela. Poniższe wyjaśnienia mają na celu przybliżenie brzmienia tych pojęć, nie zaś odzwierciedlanie ich ścisłej definicji wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

Konsumentem jest dorosła osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej. Dłużnik to osoba, która ma nieuregulowane zobowiązania, które będą stanowiły przedmiot postępowania upadłościowego, wierzycielem natomiast jest ten podmiot, któremu dłużnik winien te zobowiązania uregulować. Dłużnikiem w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej może być tylko konsument. Wierzyciel również będzie, na określonych warunkach, uczestnikiem postępowania upadłościowego.

WALORYZACJA KAUCJI MIESZKANIOWYCH, W TYM KAUCJI WNIESIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
 
Kwestią pojawiającą się ostatnio w praktyce są sprawy związane z waloryzacją kaucji mieszkaniowych. O ile kwestia waloryzacja kaucji mieszkaniowych w odniesieniu do lokatorów, którzy korzystają z lokalu na podstawie umowy najmu nie budzi w chwili obecnej większych wątpliwości co zasad, na jakich powinna się ona odbywać to spore problemy natury prawnej pojawiają się w sytuacji gdy mamy do czynienia z kaucją wpłacaną za lokal przydzielany na podstawie decyzji administracyjnej.

Copyright 2017 @ Andrzej Gozdowski